Husorden

§ 1.

Renlighed og orden skal iagttages overalt i stiftelsen, såvel i boligen som gange, trapper, kælderrum, gård, port, spisesal m.m. Der må ikke hensættes noget på trapper, gange og i kælderen eller gård uden inspektørens tilladelse.

§ 2.

Umådeholden brug af spiritus, øl eller narkotiske stoffer, som medfører brud på stiftelsens hus- orden, kan medfører en bortvielse/opsigelse fra stiftelsen.

§ 3.

Altanerne må ikke benyttes til tøjtørring eller luftning af sengetøj, ligesom det er forbudt at fodre fugle fra altanerne. Cigaretstumper, tændstikker, eller andet må ikke kastes ud fra altanerne. Det er heller ikke tilladt at sætte nogen form for parabol eller lignende op på altanerne. Altankasser skal sættes på indersiden af rækværket (pas på når du vander).

§ 4.

Husdyr er ikke tilladt i de et værelset lejligheder pga. af pladsen(hunde/katte m.v.). Det er dog tilladt at have fugle i bur. For ægtepar lejlighederne gælder det at det er tilladt at have en kat/fugle i bur. Det er dog kun tilladt at holde disse husdyr så længe at man er i stand til at sørge godt for dem, samt at renligheden er i orden. Ved misrøgt skal dyrene fjernes fra stiftelsen på beboers regning. Inspektøren kan tage denne beslutning.

Eksotiske dyr såsom (slanger – edderkopper – kameljoner m.v.) er forbudt i stiftelsen.

§ 5.

Navneplader må ikke anbringes på dørene, sådanne leveres af stiftelsen.

§ 6.

Istandsættelse af lejlighederne påhviler beboeren selv, det er tilladt at male med lyse farver på vægge. Lofter skal være malet hvide. Træværket må også gerne males, men kun i overens stemmelse med inspektøren anvisninger.

§ 7.

Radio og fjernsynsapparater er tilladt i lejlighederne, dog under hensynstagen til de øvrige beboere. Man må ikke spille så højt, at det generer de omkring boende. (Der er meget lydt i bebyggelsen)

§ 8.

Beboerne skal selv betale for el-pærer, disse må ikke være på mere end max.60 watt. Det er ikke tilladt at opstille el-varmeovne eller andre stærk strømforbrugende el-installationer. Det er heller ikke tilladt at have gasvarmere i lejlighederne.

§ 9.

Defekte vandhaner eller toiletter samt defekte el-installationer skal meddeles til inspektøren. Det er ikke tilladt selv at forsøge at reparere disse.

§10.

Beboerne har pligt til at undgå ethvert unødvendigt spild af vand, varme og elektricitet.

§11.

Affald som henlægges i containerne i gården skal være forsvarligt indpakket i plastikposer.

Glas og gammelt inventar samt skarpe genstande skal bortskaffes af beboeren selv.(genbrugs stationen). Aviser, blade, reklamer skal puttes i papir containeren i gården.

Storskrald:

Alt storskrald skal bortskaffes af beboeren selv og afleveres på genbrugsstationen.

(Gælder møbler, reoler, køleskabe, gulvtæpper, ovne, fjernsyn med videre.)

§12.

Vaskeriet kan benyttes hele døgnet

Vaskerummet skal efterlades rengjort. Tøj som hænger til tørre, skal fjernes senest næste dag så andre kan komme til.

§13.

Cykler og knallerter skal være stillet cykelstativerne i gården eller i cykelkælderen, knallerter med benzin må ikke stilles i kælderen/cykelkælderen pga. brandfare.

Motorcykler:

Det er ikke tilladt at opbevare / stille motorcykler i gården i længere perioder.

Weekend ophold kan der ses bort fra, hvis motorcyklen fjernes efterfølgende.

Gården er forbeholdt cykler / handicap el scooter og beboerne.

§14.

Elevatorerne må kun benyttes til person transport og ikke vare transport. Det er vigtigt at overholde de belastnings skemaer der er i elevatorerne.

§15.

Af hensyn til huset og beboernes sikkerhed, er det ikke tilladt ved dørtelefonen at lukke fremmede personer ind, som man ikke kender eller ikke ved hvor de skal hen. Ved henvendelse fra dørtelefonen spørg derfor altid om navn og hvilket ærende de har i huset.

§16.

Der udleveres ved indflytning 2 stk. system Ruko nøgler for hvilken man er ansvarlig for. Det er ikke tilladt selv at få fremstillet nye nøgler. Kontakt da inspektøren. Der henvises i øvrigt til dokument i indflytnings mappe. Ved bortkomst af nøgler skal inspektøren kontaktes straks da de udleverede nøgler passer til lejligheden, portene, kælderen samt cykelkælderen. Ved evt. omkodning af nøgler eller låse ved bortkomst påhviler udgiften beboeren.

§17.

Stiftelsen forventer, at beboerne vil behandle lejligheder og stiftelsens øvrige rum og inventar med omhu og renlighed til gavn for dem selv og fremtidige beboere. Beboerne må godtgøre stiftelsen sådan beskadigelse, som de med fortsæt eller ved manglende omhu eller grov uagtsomhed har, måtte forsage stiftelsen.

§18.

Husets regler i forbindelse med at man ikke har ophold i stiftelsen i længere perioder pga. af længere varende rejser eller ferier.

Stiftelsens regler for overstående er at der skal gives besked til inspektøren skriftligt om hvornår og hvor længe man ikke er hjemme, samt hvis man giver andre lov til at bo i ens lejlighed i længere perioder, endvidere skal der gives besked om hvordan der kan gives adgang til lejligheden hvis der sker en skade. ( vandskade eller lignende )

§19.

Ved akut opståede problemer med vand eller el installationer skal inspektøren ved din/jeres fravær fra stiftelsen til hver tid have adgang til lejligheden med en nøgle og besigtige eventuelle skader. Det er beboerens pligt at sørge for at inspektøren eller en anden person som har nøgle kan låse døren op. Ved aflevering af nøgle til inspektøren vil der blive skrevet en fuldmagt som giver inspektøren ret til at besigtige lejligheden i samvær med håndværker eller anden beboer. Som hovedregel vil der altid være to personer som lukker sig ind i lejlighederne. eks:(inspektør samt håndværker eller anden beboer)

§20.

Der skal udvises den strengeste forsigtighed med ild, tændstikker og tobaksrygning. Ryg aldrig i sengen. Ved evt. brand eller lignende henvises til laminerede opslag som er udleveret i indflytningsmappen og som skal hænges op i lejligheden ved indflytning. Alarmeringsreglerne er også opsat i telefon boksen ved siden af inspektørens kontor.

Hvis du/i ikke kan komme ud af lejlighederne giv dig da tilkende ved at banke på radiatorrørene.

Dette kan også ske ved pludselig opstået sygdom.

§21.

Rygepolitik for sømandsstiftelsen Bombebøssen:

Der er rygeforbud på alle indendørs fælles arealer, det vil sige:

Messen, gang arealer, gæstestuer på 2 og 3 sal, bibliotek, motionsrum/hobbyrum, vaskeri, cykelkælder, hall, opgange, elevatorer.

§22.

De i denne husorden fastsatte bestemmelser skal nøje overholdes. Beboere, der overtræder husordenens bestemmelser, må hvis passende advarsel ikke bliver efterlevet, fraflytte stiftelsen med øjebliklig virkning. Alle beboere har fået udleveret denne husorden og skal kvittere for at de vil acceptere dennes indhold.

Revideret D. 02-05-2018

Direktionen

Scroll to Top